Тһᴜ̛̣ᴄ һư ᴄһᴜʏᴇ̣̂п Рһɪ ɴһᴜпɡ ᴆᴇ̂̉ ʟᴀ̣ɪ Ԁɪ ᴄһᴜ́ᴄ ρһᴀ̂п ᴄһɪɑ тᴀ̀ɪ ѕᴀ̉п ᴄһᴏ ᴄᴏп гᴜᴏ̣̂т ᴠᴀ̀ ᴄᴏп пᴜᴏ̂ɪ

Chia sẻ

Pʜɪ́ᴀ đᴀ̣ɪ ᴅɪᴇ̣̂ɴ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ đᴀ̃ ʟᴇ̂ɴ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ɴᴏ́ɪ ᴠᴇ̂̀ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴄᴏ̂́ ᴄᴀ sɪ̃ đᴇ̂̉ ʟᴀ̣ɪ ᴅɪ ᴄʜᴜ́ᴄ ᴘʜᴀ̂ɴ ᴄʜɪᴀ ᴛᴀ̀ɪ sᴀ̉ɴ ᴄʜᴏ ᴄᴀ́ᴄ ᴄᴏɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ.

Đᴀ̃ 3 ɴɢᴀ̀ʏ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ ʀᴀ đɪ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴛɪ̀ɴʜ ᴄᴀ̉ᴍ ᴛɪᴇ̂́ᴄ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴅᴀ̀ɴʜ ᴄʜᴏ ᴄᴏ̂ ᴠᴀ̂̃ɴ ʟᴀ̀ᴍ ɴᴀ̣̆ɴɢ ʟᴏ̀ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴀ̂ɴ, ʙᴀ̣ɴ ʙᴇ̀ ᴠᴀ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʜᴀ̂ᴍ ᴍᴏ̣̂. Đᴀ̣̆ᴄ ʙɪᴇ̣̂ᴛ ʟᴀ̀ 23 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄᴏɴ ɴᴜᴏ̂ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏ̂ ᴋʜᴀ́ sᴜʏ sᴜ̣ᴘ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴀ̂̀ᴍ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴍᴀ̆́ᴛ ᴋʜɪ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴛɪɴ ᴅᴜ̛̃ ᴠᴇ̂̀ ᴍᴇ̣. Hɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴀ̣ɪ, ᴅᴀɴʜ ʜᴀ̀ɪ Vɪᴇ̣̂ᴛ Hᴜ̛ᴏ̛ɴɢ đᴀɴɢ đᴜ̛́ɴɢ ʀᴀ ʟᴏ ʟɪᴇ̣̂ᴜ ᴛʜᴜ̉ ᴛᴜ̣ᴄ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴛʀᴏ ᴄᴏ̂́ᴛ đᴇ̂̉ ᴛᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ᴛᴀɴɢ sᴜ̛̣ ᴄʜᴏ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ.

Qᴜᴀ̉ɴ ʟɪ́ ᴄᴜ̉ᴀ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ đᴀ̃ ʟᴇ̂ɴ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ɴᴏ́ɪ ᴠᴇ̂̀ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴅɪ ᴄʜᴜ́ᴄ ᴄᴜ̉ᴀ ɴᴜ̛̃ ᴄᴀ sɪ̃.

Tᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ ᴍᴏ̛́ɪ đᴀ̂ʏ, ᴛʀᴇ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ xᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ đᴀ̃ ʀᴏ̣̂ ʟᴇ̂ɴ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄʜᴏ ʟᴀ̀ ᴅɪ ᴄʜᴜ́ᴄ ᴄᴜ̉ᴀ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ ᴠᴇ̂̀ ᴋᴇ̂́ ʜᴏᴀ̣ᴄʜ đᴇ̂̉ ʟᴀ̣ɪ ᴛᴀ̀ɪ sᴀ̉ɴ ᴄʜᴏ ᴄᴀ̉ ᴄᴏɴ ʀᴜᴏ̣̂ᴛ ᴠᴀ̀ ᴄᴏɴ ɴᴜᴏ̂ɪ. Nɢᴀʏ sᴀᴜ ᴋʜɪ ʙɪᴇ̂́ᴛ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ sᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ, ᴘʜɪ́ᴀ ǫᴜᴀ̉ɴ ʟʏ́ ᴄᴏ̂́ ᴄᴀ sɪ̃ đᴀ̃ ʟᴇ̂ɴ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ʙᴀ́ᴄ ʙᴏ̉ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴛʜᴀ̂́ᴛ ᴛʜɪᴇ̣̂ᴛ ɴᴀ̀ʏ.

Đᴀ̣ɪ ᴅɪᴇ̣̂ɴ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴛʜᴇ̂ᴍ, ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ đᴀɴɢ ᴛᴀ̂́ᴛ ʙᴀ̣̂ᴛ ʟᴏ ʜᴀ̣̂ᴜ sᴜ̛̣ ᴄʜᴏ ᴄᴏ̂́ ᴄᴀ sɪ̃ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴘʜᴀ̉ɪ đᴏ̛̣ɪ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴠᴀ̆ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ɴʜᴀ̀ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ. Cᴏ̀ɴ ᴛᴀ̂́ᴛ ᴄᴀ̉ ᴍᴏ̣ɪ ᴠᴀ̂́ɴ đᴇ̂̀ đᴏ̛̣ɪ sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴛᴀɴɢ ʟᴇ̂̃ xᴏɴɢ sᴇ̃ ᴛɪ́ɴʜ ᴛɪᴇ̂́ᴘ.

Gɪᴀ đɪ̀ɴʜ đᴀ̃ ʟᴀ̣̂ᴘ ʙᴀ̀ɴ ᴛʜᴏ̛̀ ᴠᴀ̀ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ʟᴇ̂̃ ᴄᴜ́ɴɢ ᴄʜᴏ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ ᴛᴀ̣ɪ ɴʜᴀ̀.

Dᴜ̀ ᴄʜᴜ̛ᴀ ɴʜᴀ̣̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛʀᴏ ᴄᴏ̂́ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ ɴʜᴜ̛ɴɢ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴀ̣ɪ, ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ đᴀ̃ ʟᴀ̣̂ᴘ ʙᴀ̀ɴ ᴛʜᴏ̛̀ ᴠᴀ̀ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴀ́ᴄ ʙᴜᴏ̂̉ɪ ʟᴇ̂̃ ᴄᴜ́ɴɢ, ᴄᴀ̂̀ᴜ sɪᴇ̂ᴜ ᴄʜᴏ ɴᴜ̛̃ ᴄᴀ sɪ̃ ᴛᴀ̣ɪ ɴʜᴀ̀. Mᴏ̣̂ᴛ ᴠᴀ̀ɪ ɴɢʜᴇ̣̂ sɪ̃ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴛʜɪᴇ̂́ᴛ ɴʜᴜ̛: Lᴏɴɢ Nʜᴀ̣̂ᴛ, Nʜᴀ̣̂ᴛ Kɪᴍ Aɴʜ… đᴀ̃ đᴇ̂́ɴ ᴛʜᴀ̆́ᴘ ɴᴇ́ɴ ɴʜᴀɴɢ ᴠɪᴇ̂́ɴɢ ᴄᴏ̂́ ᴄᴀ sɪ̃ sᴀᴜ ᴋʜɪ ʟᴇ̣̂ɴʜ ɢɪᴀ̃ɴ ᴄᴀ́ᴄʜ xᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɴᴏ̛́ɪ ʟᴏ̉ɴɢ.

ɴɡһᴇ̣п пɡᴀ̀ᴏ ᴠᴏ̛́ɪ ưᴏ̛́ᴄ пɡᴜʏᴇ̣̂п ᴆɑпɡ ᴄᴏ̀п Ԁɑпɡ Ԁᴏ̛̉ ᴄᴜ̉ɑ Рһɪ ɴһᴜпɡ тгưᴏ̛́ᴄ ᴋһɪ զᴜɑ ᴆᴏ̛̀ɪ ᴠɪ̀ СᴏᴠɪԀ -19

Dᴜ̀ đᴀ̃ ɴʜᴀ̣̂ɴ ɴᴜᴏ̂ɪ ʜᴀ̀ɴɢ ᴄʜᴜ̣ᴄ ᴛʀᴇ̉ ᴍᴏ̂̀ ᴄᴏ̂ɪ, ᴛʜᴇ̂́ ɴʜᴜ̛ɴɢ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴄᴏ̀ɴ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴍᴏ̛ ᴅᴀɴɢ ᴅᴏ̛̉ ᴍᴀ̀ ʜɪᴇ̂́ᴍ ᴀɪ ʙɪᴇ̂́ᴛ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ.
Tʀᴜ̛ᴀ ɴᴀʏ ɴɢᴀ̀ʏ 28/9, ᴅᴜ̛ ʟᴜᴀ̣̂ɴ ʙᴀ̀ɴɢ ʜᴏᴀ̀ɴɢ ᴋʜɪ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴛɪɴ ᴄᴀ sɪ̃ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ ǫᴜᴀ đᴏ̛̀ɪ sᴀᴜ ʜᴏ̛ɴ 1 ᴛʜᴀ́ɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄᴀ́ᴄ ʙᴀ́ᴄ sɪ̃ ᴛᴀ̣̂ɴ ᴛɪ̀ɴʜ ᴄᴜ̛́ᴜ ᴄʜᴜ̛̃ᴀ.

Cᴀ̉ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ đᴏ̛̀ɪ ᴄᴏ̂́ɴɢ ʜɪᴇ̂́ɴ ᴄʜᴏ ɴɢʜᴇ̣̂ ᴛʜᴜᴀ̣̂ᴛ, Pʜɪ Nʜᴜɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜɪ̉ ᴍᴀɴɢ đᴇ̂́ɴ ᴄʜᴏ sᴀ̂ɴ ᴋʜᴀ̂́ᴜ Vɪᴇ̣̂ᴛ Nᴀᴍ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴄᴀ ᴋʜᴜ́ᴄ đᴇ̂̉ đᴏ̛̀ɪ, sᴀ̂ᴜ ʟᴀ̆́ɴɢ ʟᴏ̀ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴍᴀ̀ ᴄᴏ̀ɴ ᴠᴜɴ đᴀ̆́ᴘ, ɴᴜᴏ̂ɪ ᴅᴜ̛ᴏ̛̃ɴɢ ᴄʜᴏ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴛʀᴇ̉ ᴍᴏ̂̀ ᴄᴏ̂ɪ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴋʜᴀ̆́ᴘ ᴄᴀ̉ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ.

Tʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ ǫᴜᴀ đ.ᴏ̛̀ɪ đᴀ̃ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʙᴀ̀ɴɢ ʜᴏᴀ̀ɴɢ.

Đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʙɪᴇ̂́ᴛ sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴅᴀɴʜ ᴠᴀ̀ ʟᴏ ᴄʜᴜ ᴛᴏᴀ̀ɴ ᴄʜᴏ 5 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴇᴍ ʀᴜᴏ̣̂ᴛ đᴀ̂̀ʏ đᴜ̉, Pʜɪ Nʜᴜɴɢ đᴀ̃ ᴛʀᴏ̛̉ ᴠᴇ̂̀ Vɪᴇ̣̂ᴛ Nᴀᴍ xᴀ̂ʏ ᴄʜᴜ̀ᴀ Pʜᴀ́ᴘ Lᴀ̣ᴄ, ᴄᴜ̛ᴜ ᴍᴀɴɢ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ đᴜ̛́ᴀ ᴛʀᴇ̉ ᴍᴏ̂̀ ᴄᴏ̂ɪ. Tɪ́ɴʜ đᴇ̂́ɴ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛɪ̣, Pʜɪ Nʜᴜɴɢ đᴀ̃ ɴʜᴀ̣̂ɴ ɴᴜᴏ̂ɪ 23 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄᴏɴ.

Vɪ̀ ᴠᴀ̣̂ʏ, sᴜᴏ̂́ᴛ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴᴀ̆ᴍ ǫᴜᴀ, Pʜɪ Nʜᴜɴɢ đᴀ̃ ʟᴀᴏ đᴏ̣̂ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴍᴇ̣̂ᴛ ᴍᴏ̉ɪ, ᴄʜᴀ̣ʏ sʜᴏᴡ ᴋʜᴀ̆́ᴘ ᴄᴀ́ᴄ ᴛɪ̉ɴʜ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴄᴀ̉ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ, ᴛᴜ̛̀ Vɪᴇ̣̂ᴛ Nᴀᴍ ᴄʜᴏ đᴇ̂́ɴ ʜᴀ̉ɪ ɴɢᴏᴀ̣ɪ đᴇ̂̉ ᴋɪᴇ̂́ᴍ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ɴᴜᴏ̂ɪ ᴅᴜ̛ᴏ̛̃ɴɢ “đᴀ̀ɴ ᴄᴏɴ” ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ.

Tʀᴏɴɢ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄʜɪᴀ sᴇ̉ ᴠᴏ̛́ɪ ʙᴀ́ᴏ ᴄʜɪ́ ᴄᴀ́ᴄʜ đᴀ̂ʏ ᴄʜᴜ̛ᴀ ʟᴀ̂ᴜ, ᴛᴏᴀ̀ɴ ʙᴏ̣̂ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ʟᴜ̛ᴏ̛ɴɢ đɪ ʜᴀ́ᴛ ᴠᴀ̀ ᴅᴏᴀɴʜ ᴛʜᴜ ᴄᴏ́ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛᴜ̛̀ 2 ǫᴜᴀ́ɴ ᴄʜᴀʏ đᴇ̂̀ᴜ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ ᴅᴜ̀ɴɢ ʟᴏ ᴄʜᴏ ᴄᴀ́ᴄ ᴄᴏɴ ɴᴜᴏ̂ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ.

“Tᴏ̂ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ɴʜᴜ ᴄᴀ̂̀ᴜ ʟᴏ ᴄʜᴏ ʙᴀ̉ɴ ᴛʜᴀ̂ɴ. Tᴏ̂ɪ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴍɪ̀ɴʜ ᴄᴏ́ đᴜ̉ ʜᴇ̂́ᴛ ʀᴏ̂̀ɪ”, Pʜɪ Nʜᴜɴɢ ᴄʜɪᴀ sᴇ̉.

Pʜɪ Nʜᴜɴɢ ʙᴀ̆́ᴛ đᴀ̂̀ᴜ ᴄᴜ̛ᴜ ᴍᴀɴɢ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ đᴜ̛́ᴀ ᴛʀᴇ̉ ᴍᴏ̂̀ ᴄᴏ̂ɪ ᴋʜɪ đᴀ̃ ʟᴏ ᴄʜᴜ ᴛᴏᴀ̀ɴ ᴄʜᴏ ᴀɴʜ ᴄʜɪ̣ ᴇᴍ ᴛʀᴏɴɢ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ.

Cᴀ sɪ̃ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ ɴʜɪ̀ɴ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴠᴀ̂́ɴ đᴇ̂̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴍᴇ̣ sɪɴʜ ᴄᴏɴ ʀᴀ ʀᴏ̂̀ɪ ʙᴏ̉ ᴍᴀ̣̆ᴄ ᴄʜᴏ xᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ ʟᴀ̀ ᴠᴀ̂́ɴ đᴇ̂̀ ɴɢʜɪᴇ̂ᴍ ᴛʀᴏ̣ɴɢ. Pʜɪ Nʜᴜɴɢ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ᴄʜɪᴀ sᴇ̉:

“Cᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ ᴛᴏ̂ɪ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴍᴏɴɢ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ᴄᴀ́ᴄ ʙᴀ̀ ᴍᴇ̣ ᴛʀᴇ̉ ᴅᴜ̀ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ʟᴀ̀ sᴀɪ ʟᴀ̂̀ᴍ ᴛʜᴇᴏ ᴄᴀ́ᴄʜ ɴᴀ̀ᴏ, ᴋʜᴏ́ ᴋʜᴀ̆ɴ ᴏ̛̉ ᴍᴜ̛́ᴄ đᴏ̣̂ ɴᴀ̀ᴏ ɴʜᴜ̛ɴɢ đᴜ̛̀ɴɢ ʙᴏ̉ ʀᴏ̛ɪ ᴄᴏɴ ᴍɪ̀ɴʜ ᴠɪ̀ ɴʜᴜ̛ ᴛʜᴇ̂́ ʟᴀ̀ ᴛʀᴀ́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ đᴀ̣ᴏ đᴜ̛́ᴄ ᴠᴀ̀ ʟᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛᴀ̂ᴍ. Nᴏ̂̃ɪ đᴀᴜ đᴏ̛́ɴ, sᴜ̛̣ ᴅᴀ̆̀ɴ ᴠᴀ̣̆ᴛ ɴᴀ̀ʏ ᴄʜᴀ̆́ᴄ ᴄʜᴀ̆́ɴ sᴇ̃ ᴛʜᴇᴏ ʜᴇ̂́ᴛ ᴄᴀ̉ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ đᴏ̛̀ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃ đᴏ́”.

Bᴏ̛̉ɪ ᴛʜᴇ̂́ ɴᴇ̂ɴ sᴜᴏ̂́ᴛ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴᴀ̆ᴍ ǫᴜᴀ, Pʜɪ Nʜᴜɴɢ đᴀ̃ ʟᴀᴏ đᴏ̣̂ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴍᴇ̣̂ᴛ ᴍᴏ̉ɪ, ᴄʜᴀ̣ʏ sʜᴏᴡ ᴋʜᴀ̆́ᴘ ᴄᴀ́ᴄ ᴛɪ̉ɴʜ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴄᴀ̉ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ, ᴛᴜ̛̀ Vɪᴇ̣̂ᴛ Nᴀᴍ ᴄʜᴏ đᴇ̂́ɴ ʜᴀ̉ɪ ɴɢᴏᴀ̣ɪ đᴇ̂̉ ᴋɪᴇ̂́ᴍ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ɴᴜᴏ̂ɪ ᴅᴜ̛ᴏ̛̃ɴɢ “đᴀ̀ɴ ᴄᴏɴ” ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ.

Nᴜ̛̃ ᴄᴀ sɪ̃ ᴅᴀ̀ɴʜ ᴛᴏᴀ̀ɴ ʙᴏ̣̂ ᴅᴏᴀɴʜ ᴛʜᴜ đᴇ̂̉ ᴄʜᴀ̆ᴍ ʟᴏ ᴄʜᴏ ᴄᴀ́ᴄ ᴄᴏɴ ɴᴜᴏ̂ɪ.

Tʀᴏɴɢ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄʜɪᴀ sᴇ̉ ᴠᴏ̛́ɪ ʙᴀ́ᴏ ᴄʜɪ́ ᴄᴀ́ᴄʜ đᴀ̂ʏ ᴄʜᴜ̛ᴀ ʟᴀ̂ᴜ, ᴛᴏᴀ̀ɴ ʙᴏ̣̂ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ʟᴜ̛ᴏ̛ɴɢ đɪ ʜᴀ́ᴛ ᴠᴀ̀ ᴅᴏᴀɴʜ ᴛʜᴜ ᴄᴏ́ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛᴜ̛̀ 2 ǫᴜᴀ́ɴ ᴄʜᴀʏ đᴇ̂̀ᴜ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ ᴅᴜ̀ɴɢ ʟᴏ ᴄʜᴏ ᴄᴀ́ᴄ ᴄᴏɴ ɴᴜᴏ̂ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ.

“Tᴏ̂ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ɴʜᴜ ᴄᴀ̂̀ᴜ ʟᴏ ᴄʜᴏ ʙᴀ̉ɴ ᴛʜᴀ̂ɴ. Tᴏ̂ɪ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴍɪ̀ɴʜ ᴄᴏ́ đᴜ̉ ʜᴇ̂́ᴛ ʀᴏ̂̀ɪ”, Pʜɪ Nʜᴜɴɢ ᴄʜɪᴀ sᴇ̉.

Nɢᴏᴀ̀ɪ ʀᴀ, Pʜɪ Nʜᴜɴɢ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴀ̂́ᴘ ᴜ̉ ᴠᴇ̂̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴏ̂ɪ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ɴᴜᴏ̂ɪ ᴅᴀ̣ʏ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ đᴜ̛́ᴀ ᴛʀᴇ̉ ʙɪ̣ ʙᴏ̉ ʀᴏ̛ɪ ᴠᴀ̀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ đᴜ̛́ᴀ ᴛʀᴇ̉ ᴋʜᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴛᴀ̣̂ᴛ. Pʜɪ Nʜᴜɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴛᴀ̂́ᴛ ᴄᴀ̉ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ʟᴀ̀ᴍ ɴᴀ̀ʏ đᴇ̂̀ᴜ xᴜᴀ̂́ᴛ ᴘʜᴀ́ᴛ ᴛᴜ̛̀ ᴛᴀ̂ᴍ ᴠᴀ̀ ᴄʜɪ̉ ᴍᴏɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ̀ɴ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴄᴀ́ᴄ ᴇᴍ ʙᴇ́ ʟᴀɴɢ ᴛʜᴀɴɢ ɴɢᴏᴀ̀ɪ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴄᴜ̃ɴɢ ɴʜᴜ̛ ɴᴀ̣ɴ ʙᴀ̣ᴏ ʜᴀ̀ɴʜ ᴛʀᴇ̉ ᴇᴍ ᴛᴀ̣ɪ Vɪᴇ̣̂ᴛ Nᴀᴍ.

Có thể bạn quan tâm