Cᴀ̀ Mᴀᴜ ʏᴇ̂ᴜ ᴄᴀ̂̀ᴜ ʙᴀ́ᴏ ᴄᴀ́ᴏ ᴠᴜ̣ ᴛɪᴇ̂ᴜ ʜᴜ̉ʏ 15 ᴄᴏɴ ᴄʜᴏ́ ᴄᴜ̉ᴀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴠᴇ̂̀ ǫᴜᴇ̂

Chia sẻ

Cʜᴜʏᴇ̣̂ɴ 13 ᴄᴏɴ ᴄʜᴏ́ ᴛʜᴇᴏ ᴄʜᴜ̉ ᴛᴜ̛̀ Lᴏɴɢ Aɴ ᴠᴇ̂̀ Cᴀ̀ Mᴀᴜ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴋʜɪ ᴠᴇ̂̀ ᴛᴏ̛́ɪ ǫᴜᴇ̂ ʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛʜɪ̀ ʙɪ̣ ᴛɪᴇ̂ᴜ ʜᴜ̉ʏ ʟᴀ̀ ᴄᴏ́ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ ᴠᴀ̀ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ đᴀɴɢ ʏᴇ̂ᴜ ᴄᴀ̂̀ᴜ ʙᴀ́ᴏ ᴄᴀ́ᴏ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ.

15 ᴄᴏɴ ᴄʜᴏ́ ᴛʜᴇᴏ ᴄʜᴜ̉ ʀᴏɴɢ ʀᴜᴏ̂̉ɪ ᴛᴜ̛̀ Lᴏɴɢ Aɴ ᴠᴇ̂̀ Cᴀ̀ Mᴀᴜ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴋʜɪ đᴇ̂́ɴ Cᴀ̀ Mᴀᴜ ᴛʜɪ̀ ʙɪ̣ ᴛɪᴇ̂ᴜ ʜᴜ̉ʏ – Ảɴʜ: Cᴀ̆́ᴛ ᴛᴜ̛̀ ᴄʟɪᴘ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ xᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ

Nɢᴀ̀ʏ 10-10, ᴏ̂ɴɢ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Đᴜ̛́ᴄ Tʜᴀ́ɴʜ – ᴄʜᴀ́ɴʜ Vᴀ̆ɴ ᴘʜᴏ̀ɴɢ UBND ᴛɪ̉ɴʜ Cᴀ̀ Mᴀᴜ – ᴋʏ́ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴠᴀ̆ɴ ʏᴇ̂ᴜ ᴄᴀ̂̀ᴜ ᴄᴀ́ᴄ đᴏ̛ɴ ᴠɪ̣ ᴄᴏ́ ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ ʀᴀ̀ sᴏᴀ́ᴛ, ᴄᴜɴɢ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ đᴇ̂́ɴ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ 15 ᴄᴏɴ ᴄʜᴏ́ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ đᴀɴɢ ᴄᴀ́ᴄʜ ʟʏ ʙɪ̣ Tʀᴀ̣ᴍ ʏ ᴛᴇ̂́ xᴀ̃ Kʜᴀ́ɴʜ Hᴜ̛ɴɢ (ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Tʀᴀ̂̀ɴ Vᴀ̆ɴ Tʜᴏ̛̀ɪ) ᴄʜᴏ ᴛɪᴇ̂ᴜ ʜᴜ̉ʏ.

UBND ᴛɪ̉ɴʜ Cᴀ̀ Mᴀᴜ ʏᴇ̂ᴜ ᴄᴀ̂̀ᴜ Sᴏ̛̉ Y ᴛᴇ̂́ ᴘʜᴏ̂́ɪ ʜᴏ̛̣ᴘ Sᴏ̛̉ Nᴏ̂ɴɢ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ ᴠᴀ̀ ᴘʜᴀ́ᴛ ᴛʀɪᴇ̂̉ɴ ɴᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴏ̂ɴ, UBND ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Tʀᴀ̂̀ɴ Vᴀ̆ɴ Tʜᴏ̛̀ɪ ᴠᴀ̀ ᴄᴀ́ᴄ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ, đᴏ̛ɴ ᴠɪ̣ ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ ʀᴀ̀ sᴏᴀ́ᴛ, ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴄᴜ̣ ᴛʜᴇ̂̉ ɴᴏ̣̂ɪ ᴅᴜɴɢ ɴᴇ̂ᴜ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴄʜᴏ ʙᴀ́ᴏ ᴄʜɪ́, ʙᴀ́ᴏ ᴄᴀ́ᴏ ᴋᴇ̂́ᴛ ǫᴜᴀ̉ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴠᴇ̂̀ UBND ᴛɪ̉ɴʜ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ 10ʜ ɴɢᴀ̀ʏ 11-10.

22ʜ ɴɢᴀ̀ʏ 8-10, ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴏ̂ɴɢ Pʜᴀ̣ᴍ Mɪɴʜ Hᴜ̀ɴɢ (49 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ, ʟᴀ̀ᴍ ᴛʜᴏ̛̣ ʜᴏ̂̀ ᴏ̛̉ ᴛɪ̉ɴʜ Lᴏɴɢ Aɴ) ᴠᴇ̂̀ ǫᴜᴇ̂ ᴄᴜ̉ᴀ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴇᴍ (ᴇᴍ ᴅᴀ̂ᴜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴠᴏ̛̣ ᴏ̂ɴɢ Hᴜ̀ɴɢ ᴏ̛̉ ᴀ̂́ᴘ Kɪɴʜ Đᴜ̛́ɴɢ A, xᴀ̃ Kʜᴀ́ɴʜ Hᴜ̛ɴɢ, ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Tʀᴀ̂̀ɴ Vᴀ̆ɴ Tʜᴏ̛̀ɪ) đᴇ̂̉ ᴛʀᴀ́ɴʜ ᴅɪ̣ᴄʜ, ᴛᴀ̂́ᴛ ᴄᴀ̉ ᴄᴏ́ 5 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ, ᴛʀᴏɴɢ đᴏ́ ᴄᴏ́ 1 ᴄʜᴀ́ᴜ ɴʜᴏ̉.

Kʜɪ ᴠᴇ̂̀ Cᴀ̀ Mᴀᴜ, 2 ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ ᴍᴀɴɢ ᴛʜᴇᴏ 15 ᴄᴏɴ ᴄʜᴏ́ (4 ᴄʜᴏ́ ʟᴏ̛́ɴ ᴠᴀ̀ 11 ᴄʜᴏ́ ᴄᴏɴ). Vᴇ̂̀ đᴇ̂́ɴ ᴄʜᴏ̂́ᴛ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ sᴏᴀ́ᴛ ᴅɪ̣ᴄʜ COVID-19 Qᴜᴀ̉ɴ Lᴏ̣̂ Pʜᴜ̣ɴɢ Hɪᴇ̣̂ᴘ ᴛʜɪ̀ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴏ̂ɴɢ Hᴜ̀ɴɢ ᴄʜᴏ 2 ᴄᴏɴ ᴄʜᴏ́ ᴄᴏɴ. Sᴀᴜ đᴏ́ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴏ̂ɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ đᴜ̛ᴀ ᴠᴇ̂̀ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Tʀᴀ̂̀ɴ Vᴀ̆ɴ Tʜᴏ̛̀ɪ ᴄᴀ́ᴄʜ ʟʏ ᴛᴀ̣̂ᴘ ᴛʀᴜɴɢ ᴛᴀ̣ɪ Tʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ THPT Kʜᴀ́ɴʜ Hᴜ̛ɴɢ.

Tʜᴇᴏ Tʀᴜɴɢ ᴛᴀ̂ᴍ Y ᴛᴇ̂́ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Tʀᴀ̂̀ɴ Vᴀ̆ɴ Tʜᴏ̛̀ɪ, ʟᴜ́ᴄ 1ʜ ɴɢᴀ̀ʏ 9-10, ᴋʜɪ ᴛᴇsᴛ ɴʜᴀɴʜ sᴀ̀ɴɢ ʟᴏ̣ᴄ ᴛʜɪ̀ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴏ̂ɴɢ Hᴜ̀ɴɢ ᴅᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛɪ́ɴʜ ᴠᴏ̛́ɪ COVID-19. Đᴇ̂́ɴ ᴄʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴄᴜ̀ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ, ᴋᴇ̂́ᴛ ǫᴜᴀ̉ xᴇ́ᴛ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴄᴜ̉ᴀ CDC Cᴀ̀ Mᴀᴜ ᴄᴜ̃ɴɢ xᴀ́ᴄ đɪ̣ɴʜ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴏ̂ɴɢ Hᴜ̀ɴɢ ᴅᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛɪ́ɴʜ. Sᴀᴜ đᴏ́ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴏ̂ɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ đᴜ̛ᴀ đɪ ᴄᴀ́ᴄʜ ʟʏ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀɪ̣ ᴛᴀ̣ɪ Bᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ Đᴀ ᴋʜᴏᴀ Tʀᴀ̂̀ɴ Vᴀ̆ɴ Tʜᴏ̛̀ɪ.

Tʀᴀᴏ đᴏ̂̉ɪ ᴠᴏ̛́ɪ Tᴜᴏ̂̉ɪ Tʀᴇ̉ Oɴʟɪɴᴇ, ᴏ̂ɴɢ Hᴏ̂̀ Tʜɪᴇ̂ɴ Cʜᴜ́ᴀ – ᴄʜᴜ̉ ᴛɪ̣ᴄʜ UBND xᴀ̃ Kʜᴀ́ɴʜ Hᴜ̛ɴɢ – ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ, sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴏ̂ɴɢ Hᴜ̀ɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ đᴜ̛ᴀ đɪ ᴄᴀ́ᴄʜ ʟʏ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀɪ̣, ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʟᴀ̀ᴍ ɴʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴠᴜ̣ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴄʜᴏ̂́ɴɢ ᴅɪ̣ᴄʜ ʙᴇ̣̂ɴʜ COVID-19 ᴛᴀ̣ɪ đɪ̣ᴀ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴄᴏ́ ᴠᴀ̣̂ɴ đᴏ̣̂ɴɢ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴏ̂ɴɢ Hᴜ̀ɴɢ ᴄʜᴏ ᴛɪᴇ̂ᴜ ʜᴜ̉ʏ 13 ᴄᴏɴ ᴄʜᴏ́. Vᴇ̂̀ ʟʏ́ ᴅᴏ, ǫᴜʏ ᴛʀɪ̀ɴʜ, ᴄᴀ́ᴄʜ ᴛʜᴜ̛́ᴄ ᴛɪᴇ̂ᴜ ʜᴜ̉ʏ 13 ᴄᴏɴ ᴄʜᴏ́, ᴏ̂ɴɢ Cʜᴜ́ᴀ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ đᴀɴɢ ʏᴇ̂ᴜ ᴄᴀ̂̀ᴜ ʙᴀ́ᴏ ᴄᴀ́ᴏ ʟᴀ̣ɪ.

Theo Tuổi Trẻ

Có thể bạn quan tâm