Luật sư của TT Trump muốn loại bỏ phiếu bầu của chính mình ở Wisconsin