Mỹ Tâm thừa nhận đang yêu Mai Tài Phến và đã tính tới chuyện lâu dài