NÓNG: Bᴀ̀ Pʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ ʙɪ̣ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ sᴜ̛ Vᴏ̃ Hᴏᴀ̀ɴɢ Yᴇ̂ɴ ʜᴀ̀ɴʜ ʜᴜɴɢ ɴɢᴀʏ ᴛᴀ̣ɪ đᴏ̂̀ɴ Cᴏ̂ɴɢ Aɴ

Chia sẻ

Tᴀ̣ɪ ʙᴜᴏ̂̉ɪ ʟᴀ̀ᴍ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ʜᴏ̂ᴍ 16/10, ʙᴀ̀ Pʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴍɪ̀ɴʜ đᴀ̃ ʙɪ̣ 4 ʟᴜᴀ̣̂ᴛ sᴜ̛ ᴄᴜ̉ᴀ ᴏ̂ɴɢ Vᴏ̃ Hᴏᴀ̀ɴɢ Yᴇ̂ɴ ʟᴀᴏ ᴠᴀ̀ᴏ ᴛᴀ̂́ɴ ᴄᴏ̂ɴɢ.

Sᴀᴜ ᴅʀᴀᴍᴀ ᴛᴏ̂́ ᴄᴀ́ᴏ 36 ᴄᴀ́ɪ ᴛᴇ̂ɴ ɴᴀ̆̀ᴍ ᴛʀᴏɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴅᴀ̂ʏ ᴀ̆ɴ ᴄʜᴀ̣̆ɴ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ. Tᴏ̂́ɪ 17/10, ʙᴀ̀ Pʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ ᴛʀᴏ̛̉ ʟᴀ̣ɪ ʟɪᴠᴇsᴛʀᴇᴀᴍ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄʜᴜ̉ đᴇ̂̀ “Aɪ ᴍᴏ̛́ɪ ʟᴀ̀ ᴛʀᴜ̀ᴍ ʟᴜ̛̀ᴀ đᴀ̉ᴏ”. Nɢᴀʏ ᴋʜɪ ʙᴀ̆́ᴛ đᴀ̂̀ᴜ ʙᴜᴏ̂̉ɪ ᴛʀᴏ̀ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ, CEO Kʜᴜ Dᴜ Lɪ̣ᴄʜ Đᴀ̣ɪ Nᴀᴍ ʙᴀ̀ʏ ᴛᴏ̉ ᴜᴀ̂́ᴛ ʜᴀ̣̂ɴ ᴋᴇ̂̉ ʟᴀ̣ɪ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ʜᴏ̂ᴍ 16/10. Đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʙɪᴇ̂́ᴛ, ɴᴜ̛̃ đᴀ̣ɪ ɢɪᴀ U50 đᴇ̂́ɴ ᴛʀᴜ̣ sᴏ̛̉ ᴄᴀ̉ɴʜ sᴀ́ᴛ đᴇ̂̉ ᴘʜᴏ̂́ɪ ʜᴏ̛̣ᴘ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ᴠᴜ̣ ᴛᴏ̂́ ᴄᴀ́ᴏ “ ᴛʜᴀ̂̀ɴ ʏ ” Vᴏ̃ Hᴏᴀ̀ɴɢ Yᴇ̂ɴ. Vɪ̀ ᴠᴜ̣ ᴋɪᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴜ̛ᴀ xᴜ̛̉ ᴄʜɪ́ɴʜ ᴛʜᴜ̛́ᴄ ᴛᴀ̣ɪ ᴛᴏ̀ᴀ ᴀ́ɴ ɴᴇ̂ɴ ʙᴀ̀ Pʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ ᴄʜɪ̉ đɪ 1 ᴍɪ̀ɴʜ. Nɢᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʟᴀ̣ɪ, ᴘʜɪ́ᴀ Vᴏ̃ Hᴏᴀ̀ɴɢ Yᴇ̂ɴ ʟᴀ̣ɪ đɪ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ 4 ʟᴜᴀ̣̂ᴛ sᴜ̛ ʀɪᴇ̂ɴɢ. Tʀᴏɴɢ ǫᴜᴀ́ ᴛʀɪ̀ɴʜ ʟᴀ̀ᴍ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ, ᴠᴏ̛̣ ᴏ̂ɴɢ Dᴜ̃ɴɢ ʟᴏ̀ ᴠᴏ̂ɪ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ ʙᴀ̉ɴ ᴛʜᴀ̂ɴ ʙɪ̣ 2 ʟᴜᴀ̣̂ᴛ sᴜ̛ ɴᴜ̛̃ ʟɪᴇ̂ɴ ᴛᴜ̣ᴄ xɪ̉ ᴠᴀ̉, ᴅᴜ̀ɴɢ ʟᴏ̛̀ɪ ʟᴇ̃ ᴄᴀʏ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴛ ᴍᴀ̆́ɴɢ ᴄʜᴜ̛̉ɪ. Cʜᴜ̛ᴀ ᴅᴜ̛̀ɴɢ ʟᴀ̣ɪ ᴏ̛̉ đᴏ́, 2 ʟᴜᴀ̣̂ᴛ sᴜ̛ ɴᴀᴍ ᴄᴏ̀ɴ ʟᴀ̣ɪ đᴀ̃ ᴄᴏ́ ʜᴀ̀ɴʜ đᴏ̣̂ɴɢ ǫᴜᴀ́ ᴋʜɪ́ᴄʜ, ᴍᴜᴏ̂́ɴ đᴏ̣̂ɴɢ ᴛᴀʏ ᴄʜᴀ̂ɴ. Mᴀʏ ᴍᴀ̆́ɴ ᴠɪ̀ ʟᴜ́ᴄ đᴏ́ ᴄᴏ̀ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ᴠɪᴇ̂ɴ ɴᴇ̂ɴ ᴋɪ̣ᴘ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɴɢᴀ̆ɴ ᴄʜᴀ̣̆ɴ ᴠᴜ̣ ᴀ̂̉ᴜ đᴀ̉.

“Mᴏ̣̂ᴛ ᴍɪ̀ɴʜ ᴛᴏ̂ɪ đɪ ᴠᴏ̛́ɪ 1 ʟᴜᴀ̣̂ᴛ sᴜ̛ ᴄᴏ̀ɴ ɴᴏ́ đɪ ᴠᴏ̛́ɪ 4 ʟᴜᴀ̣̂ᴛ sᴜ̛ ʟᴀ̀ 5 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ, ʜᴀ̀ɴʜ ʜᴜɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ᴛᴀ̣ɪ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ TP.HCM, ᴛᴏ̂ɪ đᴇ̂̀ ɴɢʜɪ̣ ᴛʀɪ́ᴄʜ xᴜᴀ̂́ᴛ ᴄᴀᴍᴇʀᴀ. Lᴜ́ᴄ đᴏ́ ᴄʜɪ̉ ᴄᴏ́ 1 đᴏ̂̀ɴɢ ᴄʜɪ́ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛʜᴏ̂ɪ, đᴏ̂̀ɴɢ ᴄʜɪ́ ɴᴀ̀ʏ ᴄᴏ̀ɴ ɢᴏ̣ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴇ̂́ɴ ɢɪᴜ́ᴘ, ɴᴏ́ ʜᴀ̀ɴʜ ʜᴜɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ᴛʀᴏɴɢ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴋɪ́ɴ. Nɢᴀʏ ᴛᴀ̣ɪ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴍᴀ̀ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ sᴜ̛ ʜᴀ̀ɴʜ ʜᴜɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ɴɢᴀʏ ᴛᴀ̣ɪ ɴᴏ̛ɪ đᴏ́”, ʙᴀ̀ Hᴀ̆̀ɴɢ ʙᴜ̛́ᴄ xᴜ́ᴄ ᴋᴇ̂̉ ʟᴀ̣ɪ.

“Hᴀɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đɪ ᴄʜᴜɴɢ ʟᴀ̀ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ sᴜ̛ đᴜ̛́ɴɢ ᴄʜᴜ̛̉ɪ ʀᴜ̉ᴀ ᴛᴏ̂ɪ, ᴄᴏ̀ɴ 2 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴜ̛́ɴɢ ᴄᴀɴʜ ᴄᴜ̛̉ᴀ, ɴɢᴀʏ ᴛᴀ̣ɪ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ TP.HCM… Lᴜᴀ̣̂ᴛ sᴜ̛ ᴍᴀ̀ đᴇ̂́ɴ đᴏ́ ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɢɪᴀɴɢ ʜᴏ̂̀. Tᴏ̂ɪ ᴄᴀᴍ ᴋᴇ̂́ᴛ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɢɪ̀ ᴛᴏ̂ɪ ɴᴏ́ɪ ʟᴀ̀ sᴜ̛̣ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ. Tᴏ̂ɪ đᴇ̂̀ ɴɢʜɪ̣ ᴛʀɪ́ᴄʜ xᴜᴀ̂́ᴛ ᴄᴀᴍᴇʀᴀ. ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴍᴏ̛̀ɪ ɴᴏ́ 8ʜ ᴍᴀ̀ 6ʜ ɴᴏ́ ᴄᴏ́ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴏ̛̉ đᴏ́ ʀᴏ̂̀ɪ ɴɢᴏ̂̀ɪ ᴛʀᴏɴɢ ᴘʜᴏ̀ɴɢ. Qᴜʏ́ ᴠɪ̣ ɴɢʜɪ̃ xᴇᴍ ᴄᴏ́ ᴀ́ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ xᴀ̉ʏ ʀᴀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ?

5 ᴄᴏɴ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛᴀ̂́ɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʟᴜ́ᴄ ǫᴜʏ́ ᴠɪ̣ ᴏ̛ɪ ᴛʀᴏɴɢ ᴘʜᴏ̀ɴɢ 10 ᴍᴇ́ᴛ ᴠᴜᴏ̂ɴɢ. Lᴜᴀ̣̂ᴛ sᴜ̛ ᴄᴜ̉ᴀ Vᴏ̃ Hᴏᴀ̀ɴɢ Yᴇ̂ɴ ɴᴏ́ɪ: “Cᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴄʜᴜ̛ᴀ ᴋᴇ̂́ᴛ ʟᴜᴀ̣̂ɴ ᴛᴏ̂ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɢᴏ̣ɪ ɴᴏ́ ʟᴀ̀ ʟᴜ̛̀ᴀ đᴀ̉ᴏ”. Tᴏ̂ɪ ᴍᴏ̛́ɪ ᴄʜɪ̉ ᴠᴀ̀ᴏ ᴍᴀ̣̆ᴛ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ sᴜ̛ ᴠᴀ̀ ɴᴏ́ɪ: “Mᴀ̀ʏ ᴘʜᴀ̉ɪ ʟᴀ̀ ᴛᴀᴏ ᴍᴀ̀ʏ ᴍᴏ̛́ɪ ʙɪᴇ̂́ᴛ, ʙɪ̣ ʟᴜ̛̀ᴀ ʜᴀ̀ɴɢ ᴛʀᴀ̆ᴍ ᴛʏ̉ đɪ ᴍᴏ̛́ɪ ʙɪᴇ̂́ᴛ”. Mᴏ̣̂ᴛ ᴍɪ̀ɴʜ ᴛᴏ̂ɪ ᴍᴀ̀ 5 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛᴀ̂́ɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʟᴜ́ᴄ. Nᴇ̂́ᴜ ᴛᴏ̂ɪ ɴᴏ́ɪ sᴀɪ ᴛᴏ̂ɪ ʜᴏᴀ̀ɴ ᴛᴏᴀ̀ɴ ᴄʜɪ̣ᴜ ᴛʀᴀ́ᴄʜ ɴʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴘʜᴀ́ᴘ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ … Kᴇ̉ ᴛʜɪ̀ đᴏ̀ɪ đᴀ́ɴʜ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʜɪ̀ đᴏ̀ɪ ᴛᴀ́ɴ ᴠᴀ̀ᴏ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴛᴏ̂ɪ, ᴛᴏ̂ɪ ʟᴀ ʟᴇ̂ɴ ᴍᴏ̛́ɪ ᴛʜᴏ̂ɪ”, ʙᴀ̀ ᴄʜᴜ̉ Đᴀ̣ɪ Nᴀᴍ ᴋʜᴀ̆̉ɴɢ đɪ̣ɴʜ.

Tʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ʜᴀ̀ɴɢ ɴɢʜɪ̀ɴ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴀɴɢ xᴇᴍ, CEO U50 ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴠɪ̣ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ sᴜ̛ ᴛʀᴇ̂ɴ ʟᴀ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄᴏ́ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ᴠɪ̣ ʟᴀ̂̃ɴ ᴋɪᴇ̂́ɴ ᴛʜᴜ̛́ᴄ xᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ ɴʜᴜ̛ɴɢ ʟᴀ̣ɪ ᴄᴜ̛ xᴜ̛̉ ɢɪᴏ̂́ɴɢ ᴄᴏ̂ɴ đᴏ̂̀. Tʀᴏɴɢ ᴠᴜ̣ ᴀ́ɴ ɴᴀ̀ʏ, ʜᴏ̣ ᴄʜɪ̉ đᴜ̛́ɴɢ ɢᴏ́ᴄ đᴏ̣̂ ʙᴀ̀ᴏ ᴄʜᴜ̛̃ᴀ ᴄʜᴏ Vᴏ̃ Hᴏᴀ̀ɴɢ Yᴇ̂ɴ. Đᴀ́ɴɢ ɴᴏ́ɪ, ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ ᴄᴏ̀ɴ ᴄʜᴜ̛ᴀ ʀᴀ ᴋᴇ̂́ᴛ ǫᴜᴀ̉ ᴄʜɪ́ɴʜ ᴛʜᴜ̛́ᴄ ᴠɪ̀ 4 ᴠɪ̣ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ sᴜ̛ ɴᴀ̀ʏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ ʜᴀ̣ɴ đᴇ̂̉ ᴋᴇ̂́ᴛ ᴛᴏ̣̂ɪ ʙᴀ̀. Đᴇ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ᴍɪɴʜ ᴄʜᴏ ʟᴏ̛̀ɪ ᴍɪ̀ɴʜ ɴᴏ́ɪ, ʙᴀ̀ Pʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Hᴀ̆̀ɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴛᴏᴀ̀ɴ ʙᴏ̣̂ sᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ đᴀ̃ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄᴀᴍᴇʀᴀ ɢʜɪ ʟᴀ̣ɪ, ʟᴀ̀ᴍ ʙᴀ̆̀ɴɢ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ᴋʜᴏ̛̉ɪ ᴛᴏ̂́.

Tʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴏ́, Pʜᴏ̀ɴɢ Cᴀ̉ɴʜ sᴀ́ᴛ ʜɪ̀ɴʜ sᴜ̛̣ (PC02) Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ TP.HCM ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ đᴀɴɢ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ, xᴀ́ᴄ ᴍɪɴʜ ᴛᴏ̂́ ɢɪᴀ́ᴄ ᴠᴇ̂̀ ᴛᴏ̣̂ɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴀ̀ Hᴀ̆̀ɴɢ ᴛᴏ̂́ ᴄᴀ́ᴏ ᴏ̂ɴɢ Yᴇ̂ɴ ᴄᴏ́ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ʟᴜ̛̀ᴀ đᴀ̉ᴏ ᴠᴀ̀ ʟᴀ̣ᴍ ᴅᴜ̣ɴɢ ᴛɪ́ɴ ɴʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴄʜɪᴇ̂́ᴍ đᴏᴀ̣ᴛ ᴛᴀ̀ɪ sᴀ̉ɴ, ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ɴᴀ̆ᴍ 2021 ᴛᴀ̣ɪ TP.HCM ᴠᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ sᴏ̂́ ᴛɪ̉ɴʜ ᴛʜᴀ̀ɴʜ.

Có thể bạn quan tâm