NS Hùng Sùi – bạn thân cố NS Chí Tài đột ngột qμα đờί vì Covid-19