QUẢNG BÌNH: CHỦ TỊCH XÃ QUA ĐỜI VÌ NHIỄM TRÙNG TRONG MƯA LŨ