Tʀɪᴢᴢɪᴇ Pʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Tʀɪɴʜ ɴɢʜᴇ̣ɴ ɴɢᴀ̀ᴏ ᴠɪᴇ̂́ᴛ ʟᴏ̛̀ɪ ᴄᴜᴏ̂́ɪ ᴄʜᴏ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ

Chia sẻ

Kʜɪ ᴄᴏɴ sᴏ̂́ɴɢ, Pʜɪ Nʜᴜɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴍᴏ̣ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɢᴏ̣ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴀ́ɪ ᴛᴇ̂ɴ “ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴍᴇ̣ đᴏ̂ɴɢ ᴄᴏɴ ɴʜᴀ̂́ᴛ sʜᴏᴡʙɪᴢ”.

Tʀᴇ̂ɴ ᴛʀᴀɴɢ ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ, Tʀɪᴢᴢɪᴇ Pʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Tʀɪɴʜ – ᴠᴏ̛̣ ᴄᴜ̃ Bᴀ̆̀ɴɢ Kɪᴇ̂̀ᴜ đᴀ̃ ᴄʜɪᴀ sᴇ̉ ᴅᴏ̀ɴɢ ᴛʀᴀ̣ɴɢ ᴛʜᴀ́ɪ ɴɢᴀ̆́ɴ ᴛʜᴇ̂̉ ʜɪᴇ̣̂ɴ ɴɪᴇ̂̀ᴍ ᴛɪᴇ̂́ᴄ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ sᴜ̛̣ ʀᴀ đɪ ᴄᴜ̉ᴀ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ.

Cᴜ̣ ᴛʜᴇ̂̉, ᴠᴏ̛̣ ᴄᴜ̃ Bᴀ̆̀ɴɢ Kɪᴇ̂̀ᴜ ᴄʜɪᴀ sᴇ̉: “Mᴀ̣̆ᴄ ᴅᴜ̀ đᴀ̃ ᴄʜᴜᴀ̂̉ɴ ʙɪ̣ ᴛᴀ̂ᴍ ʟʏ́ ᴛᴜ̛̀ ᴛᴜᴀ̂̀ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴋʜɪ ʙᴀ́ᴄ sɪ̃ ʙᴀ́ᴏ ᴛɪɴ ʙᴜᴏ̂̀ɴ ᴄʜᴏ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴄʜɪ̣ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴇ̂̉ ɴᴀ̀ᴏ ᴄʜᴀ̂́ᴘ ɴʜᴀ̣̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ sᴜ̛̣ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ. Cʜɪ̣ ʟɪ̣ᴍ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴋʜɪ ɴɢʜᴇ ᴛɪɴ ᴇᴍ đᴀ̃ ʀᴀ đɪ Nʜᴜɴɢ ᴏ̛ɪ. Cʜɪᴇ̂́ᴄ ᴋʜᴀ̆ɴ ᴛᴀɴɢ ᴇᴍ đᴇᴏ ᴄʜᴏ ᴄʜɪ̣ ᴄᴀ́ᴄʜ đᴀ̂ʏ 2 ɴᴀ̆ᴍ ᴋʜɪ Bᴀ ᴍᴀ̂́ᴛ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴɢᴏ̛̀ ᴄᴏ́ ɴɢᴀ̀ʏ ᴄʜɪ̣ ʟᴀ̣ɪ ᴘʜᴀ̉ɪ đᴇᴏ ɴᴏ́ ᴄʜᴏ ᴇᴍ. Cᴏ̂ ᴛɪᴇ̂ɴ ɴᴜ̛̃ ᴛᴇ̂ɴ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ đᴀ̃ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴋᴇ̂ᴜ ᴠᴇ̂̀ ᴛʀᴏ̛̀ɪ. Eᴍ ᴠᴇ̂̀ ᴠᴜɪ ᴇᴍ ɴʜᴇ́. Nᴏ̛̣ ᴛʀᴀ̂̀ɴ ᴇᴍ đᴀ̃ ᴛʀᴀ̉ xᴏɴɢ, ᴄᴜ̃ɴɢ ɴʜᴜ̛ ᴛʀᴀ̉ ʟᴀ̣ɪ ʜᴇ̂́ᴛ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʟᴏ̛̀ɪ ᴄᴀʏ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴏ̛̀ɪ đᴀ̃ ᴅᴀ̀ɴʜ ᴄʜᴏ ᴇᴍ. Cᴏ̂ Tɪᴇ̂ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴋʜɪ ʙᴀʏ ᴠᴇ̂̀ ᴛʀᴏ̛̀ɪ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴛʀᴀ̉ɪ ǫᴜᴀ ᴛʜᴜ̛̉ ᴛʜᴀ́ᴄʜ ᴠᴀ̀ ᴇᴍ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄʜɪ̣ đᴀ̃ ʜᴏᴀ̀ɴ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ʀᴀ̂́ᴛ ᴛᴏ̂́ᴛ. Cʜɪ̣ ʟᴜᴏ̂ɴ ᴛᴜ̛̣ ʜᴀ̀ᴏ ᴠᴇ̂̀ ᴇᴍ, ᴠᴇ̂̀ ᴄᴏɴ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄᴜ̃ɴɢ ɴʜᴜ̛ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ʜᴀ́ᴛ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ ᴍᴀ̀ ᴄʜɪ̣ đᴀ̃ ᴍᴀʏ ᴍᴀ̆́ɴ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴀ́ᴄʜ đᴀ̂ʏ 30 ɴᴀ̆ᴍ”.

Vợ cũ Bằng Kiều sẽ thay Phi Nhung lo cho các con nuôi.

Tʀɪᴢᴢɪᴇ Pʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Tʀɪɴʜ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ, ᴄᴏ̂ sᴇ̃ ᴛʜᴀʏ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ ʟᴏ ᴄʜᴏ ᴄᴀ́ᴄ ᴄᴏɴ ɴᴜᴏ̂ɪ: “Eᴍ ʀᴀ đɪ ᴛʜᴀɴʜ ᴛʜᴀ̉ɴ ᴇᴍ ɴʜᴇ́, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ̀ɴ ɢɪ̀ đᴇ̂̉ ᴠᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ ʙᴀ̣̂ɴ. Cᴀ́ᴄ ᴄᴏɴ ɴᴜᴏ̂ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ᴇᴍ đᴀ̃ ᴄᴏ́ ᴄʜɪ̣ ʟᴏ. Rɪᴇ̂ɴɢ Wᴇɴᴅʏ sᴇ̃ ʟᴜᴏ̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄʜᴇ ᴄʜᴏ̛̉ ʙᴏ̛̉ɪ ʙᴀ̀ Nɢᴏᴀ̣ɪ ᴠᴀ̀ ᴄᴀ́ᴄ ᴅɪ̀ ᴄᴀ̣̂ᴜ ɴʜᴜ̛ ʙᴀᴏ ɴʜɪᴇ̂ᴜ ɴᴀ̆ᴍ ǫᴜᴀ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ đᴀ̃ ᴛᴜ̛̀ɴɢ. Cʜɪ̣ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴇᴍ đᴀɴɢ ᴋʜᴏ́ᴄ ɴᴇ̀, đᴜ̛̀ɴɢ ᴋʜᴏ́ᴄ ɴᴜ̛̃ᴀ ɴʜᴇ́, ᴘʜᴀ̉ɪ đᴇ̣ᴘ, ᴘʜᴀ̉ɪ ᴄᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ ᴛᴜ̛ᴏ̛ɪ ᴠɪ̀ ᴍɪ̀ɴʜ đᴀɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴠᴇ̂̀ ᴛʀᴏ̛̀ɪ ᴍᴀ̀? Đᴜ̛̀ɴɢ ʙᴜᴏ̂̀ɴ, ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴀ̀ʏ ɴᴀ̀ᴏ đᴏ́ ᴄʜɪ̣ ᴇᴍ ᴍɪ̀ɴʜ sᴇ̃ ɢᴀ̣̆ᴘ ʟᴀ̣ɪ ɴʜᴀᴜ ᴛʜᴏ̂ɪ. Tʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴇᴍ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ”.

Kʜɪ ᴄᴏɴ sᴏ̂́ɴɢ, Pʜɪ Nʜᴜɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴍᴏ̣ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɢᴏ̣ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴀ́ɪ ᴛᴇ̂ɴ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ʟᴀ̀ “ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴍᴇ̣ đᴏ̂ɴɢ ᴄᴏɴ ɴʜᴀ̂́ᴛ sʜᴏᴡʙɪᴢ” ʙᴏ̛̉ɪ ɴɢᴏᴀ̀ɪ ᴄᴏɴ ɢᴀ́ɪ ʀᴜᴏ̣̂ᴛ Wᴇɴᴅʏ Pʜᴀ̣ᴍ, Pʜɪ Nʜᴜɴɢ ᴄᴏ̀ɴ ᴄᴏ́ ᴛᴏ̛́ɪ 23 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄᴏɴ ɴᴜᴏ̂ɪ. Hᴀ̂̀ᴜ ʜᴇ̂́ᴛ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴇᴍ ɴʜᴏ̉ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ Pʜɪ Nʜᴜɴɢ ɴʜᴀ̣̂ɴ ɴᴜᴏ̂ɪ đᴇ̂̀ᴜ ʟᴀ̀ ᴄᴀ́ᴄ ʙᴇ́ ᴄᴏ́ ʜᴏᴀ̀ɴ ᴄᴀ̉ɴʜ ᴋʜᴏ́ ᴋʜᴀ̆ɴ, ᴛʀᴏɴɢ đᴏ́ đᴀ sᴏ̂́ ʟᴀ̀ ᴍᴏ̂̀ ᴄᴏ̂ɪ ᴍᴇ̣.

Có thể bạn quan tâm