Tôn trọng người khác là một sức mạnh có thể khích lệ người ta đi theo con đường chính đạo