VTV đɪᴇ̂̉ᴍ ᴛᴇ̂ɴ Tʜᴜ̉ʏ Tɪᴇ̂ɴ, Hᴏᴀ̀ɪ Lɪɴʜ, ᴄᴜ̀ɴɢ ʜᴀ̀ɴɢ ʟᴏᴀ̣ᴛ ɴɢʜᴇ̣̂ sɪ̃, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴍᴀ̂̃ᴜ đᴇ̂̀ ᴄᴀ̣̂ᴘ đᴇ̂́ɴ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ‘ᴘʜᴏɴɢ sᴀ́ᴛ’ ᴄᴀ̂́ᴍ sᴏ́ɴɢ ᴅᴀ̀ɴʜ ᴄʜᴏ ɴɢʜᴇ̣̂ sɪ̃

Chia sẻ

Cʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛʀɪ̀ɴʜ Cᴀ̂ᴜ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴠᴀ̆ɴ ʜᴏ́ᴀ ᴘʜᴀ́ᴛ sᴏ́ɴɢ ᴛᴏ̂́ɪ 16/9 ᴛʀᴇ̂ɴ VTV1 ᴠᴏ̛́ɪ ᴄʜᴜ̉ đᴇ̂̀ “Bᴀ́ᴏ đᴏ̣̂ɴɢ ᴠᴀ̆ɴ ʜᴏ́ᴀ ᴜ̛́ɴɢ xᴜ̛̉ ᴄᴜ̉ᴀ ɴɢʜᴇ̣̂ sɪ̃” đᴀ̃ ᴄʜɪ̉ ᴛʀɪ́ᴄʜ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴᴏ̂̉ɪ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ᴠᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ ʙᴇ̂ ʙᴏ̂́ɪ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ǫᴜᴀ ɴʜᴜ̛ Đᴜ̛́ᴄ Hᴀ̉ɪ, Tʀᴀɴɢ Kʜᴀ̀ɴ, Aɴɢᴇʟᴀ Pʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Tʀɪɴʜ, Hᴏᴀ̀ɪ Lɪɴʜ, Tʀᴀ̂́ɴ Tʜᴀ̀ɴʜ, ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ Cᴏ̂ɴɢ Vɪɴʜ-Tʜᴜ̉ʏ Tɪᴇ̂ɴ, Tʀᴀ́ᴄ Tʜᴜ́ʏ Mɪᴇ̂ᴜ, Vᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ Rᴀ̂ᴜ,…

BTV Kɪᴍ Nɢᴀ̂ɴ ɴᴇ̂ᴜ ʀᴏ̃: “Dᴜ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄʜᴜ́ᴛ ɴᴀ̀ᴏ ʙᴏ̛̉ɪ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʜɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ đᴏ́ ᴄʜᴀ̆̉ɴɢ đᴇ̣ᴘ đᴇ̃ ɢɪ̀, ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ʙᴜᴏ̣̂ᴄ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴄʜɪ̉ ᴍᴀ̣̆ᴛ đᴀ̣̆ᴛ ᴛᴇ̂ɴ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɢᴏ̣ɪ ʟᴀ̀ ‘ʀᴀ́ᴄ’ ᴍᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ sᴏ̂́ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴᴏ̂̉ɪ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ɴᴇ́ᴍ ʟᴇ̂ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɢɪᴀɴ ᴍᴀ̣ɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ǫᴜᴀ”.

Nɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴍᴀ̂̃ᴜ Tʀᴀɴɢ Kʜᴀ̀ɴ ᴄʜᴜ̛̉ɪ ʙᴀ̣̂ʏ, ᴘʜᴀ́ᴛ ɴɢᴏ̂ɴ ᴋᴇ́ᴍ ᴠᴀ̆ɴ ʜᴏ́ᴀ.

Tʀᴀ́ᴄ Tʜᴜ́ʏ Mɪᴇ̂ᴜ ᴄᴏ́ ᴘʜᴀ́ᴛ ɴɢᴏ̂ɴ ᴋɪ́ᴄʜ đᴏ̣̂ɴɢ, ᴄʜɪᴀ ʀᴇ̃ ᴠᴜ̀ɴɢ ᴍɪᴇ̂̀ɴ.

Nɢʜᴇ̣̂ sɪ̃ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ʟᴀ̀ᴍ đᴀ̣ɪ ᴅɪᴇ̣̂ɴ ɴʜᴀ̃ɴ ʜᴀ̀ɴɢ, ǫᴜᴀ̉ɴɢ ᴄᴀ́ᴏ sᴀ̉ɴ ᴘʜᴀ̂̉ᴍ ᴋᴇ́ᴍ ᴄʜᴀ̂́ᴛ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ʟᴀ̀ᴍ ᴍᴀ̂́ᴛ ᴜʏ ᴛɪ́ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴅᴀɴʜ xᴜ̛ɴɢ ɴɢʜᴇ̣̂ sɪ̃.

Aɴɢᴇʟᴀ Pʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Tʀɪɴʜ ᴄᴏ́ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʙᴀ̀ɪ ᴠɪᴇ̂́ᴛ ʟᴀɴ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ, ǫᴜᴀ̉ɴɢ ᴄᴀ́ᴏ đɪ̣ᴀ ʟᴏɴɢ ᴄʜᴜ̛̃ᴀ COVID-19.

Mɪɴʜ ʙᴀ̣ᴄʜ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ, ᴄᴀ̂ᴜ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴜ̛ᴀ ʙᴀᴏ ɢɪᴏ̛̀ ʜᴇ̂́ᴛ ɴᴏ́ɴɢ. Tʀᴇ̂ɴ ᴄᴀ́ᴄ ᴅɪᴇ̂̃ɴ đᴀ̀ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ, ‘sᴀᴏ ᴋᴇ̂’ ᴄʜɪ́ɴʜ ʟᴀ̀ ᴄᴜ̣ᴍ ᴛᴜ̛̀ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴄʜᴜ́ɴɢ đᴏ̂̉ xᴏ̂ ᴛɪ̀ᴍ ᴋɪᴇ̂́ᴍ, ʙᴀ̀ɴ ʟᴜᴀ̣̂ɴ. Nʜɪᴇ̂̀ᴜ ɢᴏ́ᴄ ᴋʜᴜᴀ̂́ᴛ đᴀɴɢ ᴅᴀ̂̀ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴘʜᴏ̛ɪ ʙᴀ̀ʏ ᴋʜɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ sᴏ̂́ ɴɢʜᴇ̣̂ sɪ̃ ᴅɪ́ɴʜ ᴅᴀ́ɴɢ đᴇ̂́ɴ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ʙᴀ̣ᴄ.

Nʜᴀ̀ đᴀ̀ɪ ʙɪ̀ɴʜ ʟᴜᴀ̣̂ɴ: “Nᴏ̂̉ɪ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ đᴇᴍ ʟᴀ̣ɪ ᴄʜᴏ ɴɢʜᴇ̣̂ sɪ̃ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ʙᴀ̣ᴄ, ɢɪᴜ́ᴘ ʜᴏ̣ ᴀɴ ᴛᴀ̂ᴍ ʟᴀ̀ᴍ ɴɢʜᴇ̂̀. Nʜᴜ̛ɴɢ ɴᴇ̂́ᴜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɢɪᴜ̛̃ ɢɪ̀ɴ, ʜᴏ̣ sᴇ̃ đᴀ́ɴʜ ᴍᴀ̂́ᴛ ᴛᴀ̂́ᴛ ᴄᴀ̉ đᴀ̣̆ᴄ ʙɪᴇ̣̂ᴛ ʟᴀ̀ ɴɪᴇ̂̀ᴍ ᴛɪɴ ʏᴇ̂ᴜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴄʜᴜ́ɴɢ”.

Vᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ Tʜᴜ̉ʏ Tɪᴇ̂ɴ – Cᴏ̂ɴɢ Vɪɴʜ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ VTV1 ᴄʜɪ̉ ᴛʀɪ́ᴄʜ đɪ́ᴄʜ ᴅᴀɴʜ ᴠᴏ̛́ɪ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɢɪᴀ̂́ʏ ᴛᴏ̛̀ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴄʜᴜɴɢ ᴄʜᴜɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ɢɪᴀ́ ᴛʀɪ̣ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ᴍɪɴʜ.

Nɢʜᴇ̣̂ sɪ̃ Hᴏᴀ̀ɪ Lɪɴʜ ᴋᴇ̂ᴜ ɢᴏ̣ɪ sᴏ̂́ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ʜᴏ̛ɴ 14 ᴛɪ̉ đᴏ̂̀ɴɢ, ɴʜᴜ̛ɴɢ sᴀᴜ 6 ᴛʜᴀ́ɴɢ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴄᴜ̛́ᴜ ᴛʀᴏ̛̣ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴄʜᴜ̛ᴀ đᴇ̂́ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɴᴏ̛ɪ ᴄᴀ̂̀ɴ đᴇ̂́ɴ. Cʜᴏ đᴇ̂́ɴ ᴋʜɪ ᴅᴜ̛ ʟᴜᴀ̣̂ɴ ʟᴇ̂ɴ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ, ᴏ̂ɴɢ ᴍᴏ̛́ɪ ᴠᴏ̣̂ɪ ᴠᴀ̀ɴɢ ɢɪᴀ̉ɪ ɴɢᴀ̂ɴ ᴛᴏᴀ̀ɴ ʙᴏ̣̂ ᴛʀᴏɴɢ ᴄʜᴜ̛ᴀ đᴀ̂̀ʏ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛᴜᴀ̂̀ɴ ʟᴇ̂̃.

Cʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛʀɪ̀ɴʜ ᴄᴜ̃ɴɢ đᴇ̂̀ ᴄᴀ̣̂ᴘ đᴇ̂́ɴ ʙᴏ̣̂ ǫᴜʏ ᴛᴀ̆́ᴄ ᴜ̛́ɴɢ xᴜ̛̉ ᴄᴜ̉ᴀ ɴɢʜᴇ̣̂ sɪ̃ đᴀɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ Bᴏ̣̂ Vᴀ̆ɴ ʜᴏ́ᴀ Tʜᴇ̂̉ ᴛʜᴀᴏ ᴠᴀ̀ Dᴜ ʟɪ̣ᴄʜ sᴏᴀ̣ɴ ᴛʜᴀ̉ᴏ, đᴇ̂̀ ʀᴀ ᴄᴀ́ᴄ ᴛɪᴇ̂ᴜ ᴄʜᴜᴀ̂̉ɴ đᴇ̂̉ ᴄᴀ́ᴄ ɴɢʜᴇ̣̂ sɪ̃ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ᴛɪᴇ̂́ᴛ ᴄʜᴇ̂́ ᴠᴀ̀ ᴄᴏ́ ᴄᴀ́ᴄʜ ʜᴀ̀ɴʜ xᴜ̛̉ ᴘʜᴀ́ᴛ ɴɢᴏ̂ɴ đᴜ́ɴɢ ᴍᴜ̛̣ᴄ: “Mᴀ̣̆ᴄ ᴅᴜ̀ ᴄʜᴜ̛ᴀ ᴄᴏ̂ɴɢ ʙᴏ̂́ ᴄʜɪ́ɴʜ ᴛʜᴜ̛́ᴄ ɴʜᴜ̛ɴɢ Bᴏ̣̂ Vᴀ̆ɴ ʜᴏ́ᴀ Tʜᴇ̂̉ ᴛʜᴀᴏ ᴠᴀ̀ Dᴜ ʟɪ̣ᴄʜ ᴋʜᴀ̆̉ɴɢ đɪ̣ɴʜ sᴇ̃ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ᴘʜᴀ̂̀ɴ ᴄᴀ̂́ᴍ sᴏ́ɴɢ ɴɢʜᴇ̣̂ sɪ̃, ʙᴏ̛̉ɪ đᴀ̂ʏ ᴄʜɪ̉ ʟᴀ̀ ᴋʜᴜɴɢ ᴠᴇ̂̀ ǫᴜʏ ᴛᴀ̆́ᴄ ᴜ̛́ɴɢ xᴜ̛̉ ᴄʜᴜ̛́ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ʟᴀ̀ ǫᴜʏ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴘʜᴀ́ᴘ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ”.

Nʜɪ̀ɴ sᴀɴɢ ᴍᴏ̣̂ᴛ sᴏ̂́ ǫᴜᴏ̂́ᴄ ɢɪᴀ ʟᴀ́ɴɢ ɢɪᴇ̂̀ɴɢ ɴʜᴜ̛ Tʀᴜɴɢ Qᴜᴏ̂́ᴄ, Hᴀ̀ɴ Qᴜᴏ̂́ᴄ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴏ̂ɪ sᴀᴏ ᴅɪ́ɴʜ ʙᴇ̂ ʙᴏ̂́ɪ ᴛɪ̀ɴʜ ᴀ́ɪ, ʟᴏ̂́ɪ sᴏ̂́ɴɢ ᴛʀᴜ̣ʏ ʟᴀ̣ᴄ, ᴘʜᴀ́ᴛ ɴɢᴏ̂ɴ ᴛʜᴜ̀ ʜᴀ̣̂ɴ đᴀ̃ ᴍᴀ̂́ᴛ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴠᴀɪ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ʜᴏ̛̣ᴘ đᴏ̣̂ɴɢ ǫᴜᴀ̉ɴɢ ᴄᴀ́ᴏ, ʙɪ̣ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴀ̂̉ʏ ᴄʜᴀʏ ɴʜᴜ̛ Sᴇᴜɴɢ Rɪ (Bɪɢ Bᴀɴɢ), Jᴜɴɢ Jᴏᴏɴ Yᴏᴜɴɢ,…

Tʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴄᴏ̛ɴ đɪ̣ᴀ ᴄʜᴀ̂́ɴ ᴛʜᴀɴʜ ᴛʀᴜ̛̀ɴɢ Cʙɪᴢ ᴄᴜ̉ᴀ Tʀᴜɴɢ Qᴜᴏ̂́ᴄ, ᴍᴏ̣̂ᴛ ʟᴏᴀ̣ᴛ ᴄᴀ́ɪ ᴛᴇ̂ɴ đɪ̀ɴʜ đᴀ́ᴍ ɴʜᴜ̛ Tʀɪᴇ̣̂ᴜ Vʏ, Tʀɪ̣ɴʜ Sᴀ̉ɴɢ, Nɢᴏ̂ Dɪᴇ̣̂ᴄ Pʜᴀ̀ᴍ,…đᴜ̛́ɴɢ ʙᴇ̂ɴ ʙᴏ̛̀ ᴠᴜ̛̣ᴄ ᴍᴀ̂́ᴛ đɪ sᴜ̛̣ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ ᴠɪ̃ɴʜ ᴠɪᴇ̂̃ɴ.

“Nʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴀ̣̆ᴛ ᴄᴀ̂ᴜ ʜᴏ̉ɪ, ʟɪᴇ̣̂ᴜ ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴀ ᴄᴏ́ ᴅᴇ̂̃ ᴅᴀ̃ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ɴɢʜᴇ̣̂ sɪ̃ ᴄᴏ́ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ʟᴇ̣̂ᴄʜ ᴄʜᴜᴀ̂̉ɴ, ᴘʜᴀ̉ɴ ᴄᴀ̉ᴍ ʜᴀʏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ? Dᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ɴʜᴜ̛ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜᴇ̂́ ɢɪᴏ̛́ɪ ᴍᴀ̣ɴɢ, ᴛʀᴏ̛̉ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴᴏ̂̉ɪ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ᴏ̛̉ Vɪᴇ̣̂ᴛ Nᴀᴍ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʜᴇ̂̀ ᴋʜᴏ́. Dᴇ̂̃ ᴅᴀ̀ɴɢ ɴᴏ̂̉ɪ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ, ᴅᴇ̂̃ ᴅᴀ̀ɴɢ ᴋɪᴇ̂́ᴍ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴍᴀ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ʟᴀᴏ đᴏ̣̂ɴɢ ᴄᴏ̂́ɴɢ ʜɪᴇ̂́ɴ ʜᴀʏ ʜɪ sɪɴʜ, ɴᴇ̂ɴ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴄʜᴀ̀ɴɢ ᴛʀᴀɪ ᴄᴏ̂ ɢᴀ́ɪ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴅᴇ̂̃ ᴅᴀ̃ɪ ᴛᴜ̀ʏ ᴛɪᴇ̣̂ɴ ᴠᴏ̛́ɪ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ, ʟᴏ̛̀ɪ ɴᴏ́ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴄʜᴜ́ɴɢ

Tʀᴏɴɢ ᴋʜɪ đᴏ́ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢʜᴇ̣̂ sɪ̃ ᴛᴀ̀ɪ ɴᴀ̆ɴɢ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴᴀ̆ᴍ ᴄᴏ̂́ɴɢ ʜɪᴇ̂́ɴ ᴄʜᴏ ᴠᴀ̆ɴ ʜᴏ́ᴀ ɴɢʜᴇ̣̂ ᴛʜᴜᴀ̣̂ᴛ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ɴʜᴀ̀, ɢʜɪ ᴅᴀ̂́ᴜ ᴀ̂́ɴ ᴛʀᴏɴɢ ʟᴏ̀ɴɢ ᴋʜᴀ́ɴ ɢɪᴀ̉ ʟᴀ̣ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴɢʜɪ̃ ᴠᴀ̣̂ʏ. Vᴏ̛́ɪ ʜᴏ̣, ʜᴀɪ ᴛᴜ̛̀ ɴɢʜᴇ̣̂ sɪ̃ ʀᴀ̂́ᴛ ᴄᴀᴏ ǫᴜʏ́, ᴠɪ̀ ᴛʜᴇ̂́ ʜᴏ̣ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴄᴀ̂̀ɴ ᴄᴀ̂̉ɴ ᴛʀᴏ̣ɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴍᴏ̂̃ɪ ᴘʜᴀ́ᴛ ɴɢᴏ̂ɴ, ᴜ̛́ɴɢ xᴜ̛̉ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴄʜᴜ́ɴɢ”, ᴘʜɪ́ᴀ VTV đᴜ̛ᴀ ʀᴀ ǫᴜᴀɴ đɪᴇ̂̉ᴍ.

Có thể bạn quan tâm